PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Administracja

Instytut Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 503
Telefon: 65 528 78 73
E-mail: sekretariat-igzp@pwsz.edu.pl 

Kierunek studiów: administracja
Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Czas trwania: 6 semestrów

Ścieżki dyplomowania:

Administracja publiczna - nikogo nie trzeba przekonywać, że praca w administracji publicznej daje satysfakcję wypływającą z działań kierowanych do ogółu społeczeństwa. Jest ona także gwarancją stabilności zatrudnienia, co w dzisiejszych czasach stanowi istotny czynnik decydujący o wyborze ścieżki zawodowej. Wybierając tę specjalność student będzie miał możliwość zapoznać się z zasadami funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej, a także z działaniami instytucji publicznych na poziomie europejskim, w czym pomocna okaże się znajomość prawa międzynarodowego oraz protokołu dyplomatycznego.  
International business administration - program specjalności przygotowany w całości  w języku obcym to innowacja edukacyjna wprowadzona w Instytucie Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią. Jest to elitarna, pilotażowa specjalność wymagająca bardzo dobrej znajomości języka, przede wszystkim w zakresie słownictwa. Perfekcyjna znajomość zasad gramatyki jest mniej istotna z punktu widzenia działalności w środowisku międzynarodowym, dlatego zdecydowanie większy nacisk położony jest na umiejętności komunikacji czy rozumienia i interpretacji tekstów związanych z kierunkiem studiów. Realizowane w ramach specjalności moduły pozwolą na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do administrowania zarówno sektorem publicznym, jak i biznesem w wymiarze międzynarodowym.


Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku administracja to osoba wyposażona w niezbędną wiedzę z zakresu nauk o administracji, prawa, nauk o polityce oraz nauk ekonomicznych. Przede wszystkim jednak posiada umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające funkcjonowanie zawodowe w przestrzeni publicznej zarówno w warunkach krajowych, jak też międzynarodowych. Kwalifikacje te są jednak na tyle uniwersalne, że mogą być także wykorzystane w pracach administracyjnych w małych i średnich lokalnych przedsiębiorstwach a także w korporacjach międzynarodowych. Absolwent ma także uprawnienia do kontynuacji kształcenia na studiach uzupełniających magisterskich w wybranej uczelni.

Potencjalne miejsca pracy to:

  • instytucje administracji rządowej,
  • instytucje administracji samorządowej,
  • inne jednostki sektora finansów publicznych,
  • instytucje administracji europejskiej,
  • organizacje międzynarodowe,
  • małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • korporacje międzynarodowe.


Praktyki zawodowa

Praktyka zawodowa jest realizowana w wymiarze 960 godzin, w semestrach IV, V i VI. Plan zajęć jest skonstruowany w taki sposób, aby student w tym czasie mógł skoncentrować się niemal wyłącznie na realizacji praktyki. Co do zasady praktyki realizowane są w okresie zajęć dydaktycznych, natomiast na wniosek studenta, w uzasadnionych przypadkach, realizacja praktyki możliwa jest również w okresie wakacyjnym. Istotny jest również fakt, że wszelkiego rodzaju praca zawodowa związana z sektorem administracji zaliczana jest do okresu praktyki. Jest to szczególnie ważne dla osób podejmujących studia w trybie niestacjonarnym. W zakresie przyjmowania studentów na praktyki. uczelnia posiada porozumienia z instytucjami administracji rządowej, samorządowej i innymi jednostkami sektora finansów publicznych. Student ma oczywiście możliwość realizacji praktyki w wybranej przez siebie instytucji. Nasza uczelnia jako jednostka sektora finansów publicznych także jest gotowa pełnić rolę instytucji przyjmującej na praktyki.

Dodatkowe informacje

Staramy się dołożyć wszelkich starań, aby zajęcia były dla studentów ciekawe i atrakcyjne. Dlatego w trakcie cyklu kształcenia przewidzianych jest kilka wizyt studyjnych w instytucjach sektora administracji. Stąd istnieje możliwość, że studenci będą musieli pokryć drobne wydatki związane z transportem na miejsce zajęć wyjazdowych.


Dlaczego warto wybrać dany kierunek?

Praca w administracji charakteryzuje się wyjątkowym prestiżem oraz postrzegana jest jako satysfakcjonująca i gwarantująca stabilizację zawodową. Niemniej jednak wymaga wiedzy  i umiejętności pozwalających na realizację obowiązków zawodowych w sposób w pełni profesjonalny i przy zachowaniu wysokich standardów. W szczególności w czasach charakteryzujących się aktywną działalnością instytucji publicznych i prywatnych na arenie międzynarodowej, niezbędne jest sprawne posługiwanie się językiem angielskim. Absolwent kierunku administracja  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie zostanie wyposażony w kwalifikacje, które okażą się niezbędne w realizacji obowiązków w przyszłym miejscu pracy.